Dla Wspólnot Mieszkaniowych

Naszym głównym celem jest zminimalizowanie kosztów każdego właściciela nieruchomości, przy jednoczesnym efektywnym realizowaniu jego planów, mając na uwadze podnoszenie stanu technicznego i estetycznego nieruchomości.

 

Zakres naszych czynności wykonywanych w ramach zarządzania (administrowania) nieruchomościami  uzgadniamy indywidualnie ze zlecającym, może on zawierać między innymi:

Stała współpraca z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej,

Kompleksowe przygotowywanie materiałów na zebrania wspólnoty: informacji, projektów uchwał i sprawozdań,

Opracowywanie projektu rocznego planu gospodarczego,

Proponowanie miesięcznych zaliczek na podstawie prognozowanych rocznych kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości,

Bieżące analizowanie stanu należności i zobowiązań / windykacja,

Obsługa finansowo–księgowa wraz analizą kosztów i sprawozdawczością,

Obsługę rachunku bankowego (realizacja przelewów, lokowanie wolnych środków na rachunkach depozytowych),

Terminowe składanie wymaganych prawem sprawozdań i rozliczanie ewentualnych podatków,

Opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności i rocznych sprawozdań finansowych,

Natychmiastowe reagowanie na zgłaszane awarie,

Przygotowywanie i kontrola bieżących robót remontowych,

Prowadzenie dokumentacji nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego,

Zlecanie i dbanie o systematyczne i właściwe wykonywanie kontroli i przeglądów okresowych: kominiarskich, przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków, pomiarów instalacji elektrycznych,

Poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów z nieruchomości,

Negocjowanie i zawieranie umów z dostawcami mediów i usług

Przygotowywanie różnych wariantów ubezpieczenia nieruchomości oraz zestawienia ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych, w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

W celu kompleksowej obsługi nieruchomości świadczymy również usługi jako doradcy w zakresie szeroko pojętej problematyki nieruchomości. Zapewniamy kompetentne, szybkie i obiektywne porady.